Røislands krystallkule – På kort og lang sikt

Lidenskap for nybygg

Røislands krystallkule – På kort og lang sikt

Strek ikon

Hva tror vi skjer i markedet og hvilken utvikling vil vi se de neste årene?

I september ble det lagt ut 255 nyboliger i markedet i Oslo, 24% av disse er allerede solgt. Totalt ble det solgt 121 nye leiligheter i Oslo i september. Sammenlignet med samme måned i fjor er salget noe lavere i år da det i september 2021 ble solgt 161 nye leiligheter. Hittil i år er det lagt ut 1386 nye boliger mot 1669 i samme periode i fjor. Med en lavere tilførsel av nye boliger følger færre antall salg. Av de 1386 leilighetene som har kommet ut i markedet hittil i år er allerede 54% av disse solgt.

Mange nordmenn har en betydelig andel av sin formue bundet i eiendom og derfor er vi også veldig opptatt av verdiutviklingen. Hva tror vi skjer i markedet og hvilken utvikling vil vi se de neste årene?

På lang sikt er vi veldig optimistiske på vegne av boligmarkedet og spesielt nyboligmarkedet. Vi tror nordmenns iboende ønske om å eie sin egen bolig er en urokkelig faktor. I tillegg vil fokus på energi, bokostnad, befolkningsvekst og urbanisering alltid gjøre nybygg til et godt alternativ. Når man ser dette i kombinasjon med lav igangsetting og for få regulerte boliger til å dekke det reelle behovet de kommende årene, vil trolig etterspørselen holde seg relativt god sett i forhold til det begrensede tilbudet.

På kort sikt står ikke nyboligmarkedet like fjellstøtt. Det er flere forhold som påvirker markedet; rente, fremtidstro, personlig økonomi og makroøkonomiske forhold. På kort sikt vil psykologien styre markedet. Har man troen på fremtiden og at det vil bli bedre på sikt? Kjøp av bolig i nybygg har gjerne lang tidshorisont og kunders usikkerhet med dobbel eksponering i markedet i urolige tider vil spille inn på risikovillighet. På kort sikt kan markedet svinge og trolig falle noe tilbake – spesielt i enkeltområder der prisene har steget mye og tilbudet fortsatt er betydelig.

Nyboligmarkedet har en tendens til å gå i sykluser på ca. 3 år. Etter en kraftig oppgang er det ikke uvanlig at markedet tar seg et «hvileskjær». I perioden januar 2021 til mai 2022 hadde enkelte områder hatt en prisøkning på mellom kr. 13 000 – kr. 17 000,- pr kvadratmeter, noe som utgjør 15% – 20%. En slik prisutvikling er ikke bærekraftig i et lengre perspektiv, så da vil det nødvendigvis komme en periode med flat eller negativ utvikling.

Oppsummert har vi klokketro på nyboligmarkedet og at prisene vil holde seg stabile basert på en alt for lav tilbudsside, men at vi på kort sikt i perioder vil se utslag av psykologi som forsterkes av mediafokus.

Siste nytt

Tilbake til toppen